Regulamin uczestnictwa w warsztatach psychologicznych

Organizowanych przez Centrum Psychologii Integralnej InTeGral Sp. z o.o.

 1. Centrum Psychologii Integralnej InTeGral Sp. z o.o., zwane w treści „Organizatorem” organizuje i prowadzi warsztaty psychologiczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Jednostką Organizatora odpowiedzialną za prowadzenie i organizację warsztatów psychologicznych jest Centrum Terapii Schematu InTeGral, dalej jako Organizator.
 3. Przyjęcie do grupy warsztatowej następuje na podstawie zgłoszenia, spełnienia wymaganych kryteriów. Zgłoszenie oznacza zamówienie usługi uczestniczenia w warsztatach psychologicznych przez wypełnienie formularza – zamówienie usługi oraz dokonanie wpłaty nie później niż w ciągu trzech (3) dni od daty dokonania zgłoszenia. Kandydat, kandydatka, która dokona zamówienia usługi a nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie zostaje zapisana na listę rezerwową uczestników/uczestniczek warsztaty.
 4. Wpłaty należy dokonywać w walucie PLN za pośrednictwem bramki do płatności elektronicznych umieszczonej na stronie zapisu na warsztaty.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w warsztatach na 10 lub mniej dni przed terminem rozpoczęcia warsztatu, osobie uczestniczącej nie przysługuje zwrot wpłaty. W szczególnych przypadkach możliwe jest uczestniczenie w kolejnej edycji danego warsztatu, na podstawie wpłaty dokonanej na poczet warsztatu, z którego osoba uczestnicząca była zmuszony/zmuszona zrezygnować.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestniczenia w warsztatach na 11 lub więcej dni przed terminem rozpoczęcia warszatu, uczestnik/uczestniczka otrzymuje zwrot całości kwoty wpłaconej na rzecz danego warsztatu.
 7. Faktury – wystawiane są raz w miesiącu tj. w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy rozliczenie.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania/przełożenia rozpoczęcia warsztatu najpóźniej na siedem dni przed terminem realizacji z powodu zgłoszenia zbyt małej ilości osób uczestniczących. W takiej sytuacji zobowiązany jest do zwrotu w całości wpłaconej kwoty lub, po uzyskaniu akceptacji uczestnika/uczestniczki, przeniesienia na następny wyznaczony termin warsztatu.
 9. W przypadku odwołania warsztatu przez Organizatora jest on zobowiązany wyłącznie do zwrotu wniesionej przez daną osobę opłaty za uczestnictwo. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek odwołania warsztatu.
 10. Wszelkie kwestie dotyczące warunków zgłoszenia, udziału, braku możliwości udziału, spóźnień, kwestii technicznych itp. kwestii uczestnik/uczestniczka zobowiązuje się ustalać mailowo przez przesłanie wiadomości mail na adres szkolenia@integral.com.pl
 11. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą ogłaszane na minimum 14 dni przed wejściem danych zapisów w życie.
 12. Regulamin wchodzi w życie od dnia 21 marca 2024 roku.
Scroll to Top